10/26/2021 - Brinkley vs Northwest_JPS Championship