11/14/2019 - Northwest vs Chastain12/9/2019 - Bailey vs Chastain12/12/2019 - Powell vs Northwest1/9/2020 - Brinkley vs Northwest1/29/2020 - JPS Championship - Brinkley vs Hardy