1/28/2022 - Northwest vs Chastain2/3/2022 - Championship - Peeples vs Northwest