1/28/2022 - Northwest vs Chastain2/3/2022 - Championship - Chastain vs Bailey12/13/2021 - Brinkley vs Chastain