2012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-12012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-22012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-32012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-42012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-52012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-62012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-72012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-82012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-92012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-102012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-112012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-122012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-132012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-142012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-152012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-162012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-172012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-182012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-192012_Base_Northwest Rankin vs Murrah-20