2012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-12012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-22012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-32012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-42012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-52012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-62012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-72012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-82012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-92012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-102012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-112012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-122012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-132012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-142012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-152012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-162012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-172012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-182012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-192012_BB_Girls_NorthwestvsBailey-20